<img src="//marketing.net.brillen.pl/ts/i5041056/tsc?sid=general&amp;rrf=!!HTTP_referer!!&amp;rmd=0" width="1" height="1" border="0" style="display:none;">

Regulamin

brillen.pl

Przed rejestracją prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem korzystania z naszych usług. Dokonując zakupu, potwierdzasz akceptację tego regulaminu.

1 - Zawarcie umowy i obowiązywanie Ogólnych Warunków Handlowych oraz ochrona danych osobowych

1.1. Zamawiając okulary lub soczewki okularowe u optyka partnerskiego brillen.pl według indywidualnych parametrów kupującego, klient i SuperVista Poland sp. z o. o. zawierają wiążącą dla obu stron umowę kupna-sprzedaży, do której należą następujące Ogólne Warunki Handlowe (OWH).

1.2. Ponieważ produkty optyczne są produkowane według indywidualnych parametrów kupującego i nie mogą być po wyprodukowaniu wykorzystywane przez SuperVista Poland sp. z o. o. do innych celów, nie ma ogólnego prawa do odstąpienia od umowy; niemniej jednak obowiązują przepisy ustawowe regulujące gwarancję na wady – z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

1.3. Wraz z przekazaniem lub zarejestrowaniem danych osobowych (nazwisko, adres, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu) kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie jego danych w celu utworzenia, realizacji i zakończenia pożądanego zobowiązania z czynności prawnych. Tym samym wyraża również zgodę na to, że dane mogą być dalej przetwarzane w drodze przetwarzania danych zamówienia zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych. Kupujący jest świadomy, że może w każdej chwili zapytać o zakres i dokumentację swoich danych oraz że może zażądać usunięcia swoich danych również po całkowitym zrealizowaniu transakcji prawnej. Kupujący może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych do inicjowania dalszych czynności prawnych przez SuperVista Poland sp. z o. o. 

2 - Informacje o cenie

Wszystkie podane ceny zawierają obowiązujący podatek VAT. Zasadniczą ceną sprzedaży dla kupującego jest cena całkowita wynikająca z zamówienia złożonego u partnera optycznego, którą partner optyczny przekaże i wyjaśni kupującemu. 

3 - Płatność przelewem

3.1 Wraz ze złożeniem indywidualnego zamówienia kupujący zawiera ważną umowę kupna-sprzedaży z SuperVista Poland sp. z o. o. i zobowiązuje się przelać całkowitą cenę zakupu po zrealizowaniu zamówienia. Okulary mogą zostać przekazane tylko po uiszczeniu pełnej ceny zakupu. Klient otrzymuje na miejscu fakturę u partnera optycznego.

3.2 Kupujący wpłaca kaucję gotówkową w wysokości 250 zł jako zabezpieczenie przy składaniu zamówienia u partnera optycznego. Kaucja ta zostanie zwrócona kupującemu w całości po odebraniu okularów. 

4 - Gwarancja zwrotu pieniędzy

Gwarancja zwrotu pieniędzy obowiązuje przez 12 tygodni od daty wystawienia faktury na produkty SuperVista Poland sp. z o. o. W tym czasie w przypadku niezadowolenia kupujący może zwrócić zakupione, nieuszkodzone okulary optykowi partnerskiemu i otrzyma przelewem bankowym od SuperVista Poland sp. z o. o. zwrot ceny zakupu.

5 - Terminy dostawy

Podane terminy dostawy są niewiążące, ponieważ nie można wykluczyć opóźnień związanych z produkcją. Terminy dostawy są stale optymalizowane i skracane

6 - Rękojmia, późniejsze wykonanie i odszkodowanie

6.1 Przekazanie zmierzonych parametrów kupującego odbywa się w sposób cyfrowy, dzięki czemu błędy są praktycznie wykluczone. Jeżeli jednak okulary są wadliwe w rozumieniu polskiego kodeksu cywilnego, kupujący może obniżyć cenę zakupu lub zażądać zwrotu ceny zakupu, chyba że sprzedający niezwłocznie i bez istotnych niedogodności dla kupującego dokona wymiany lub naprawy. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli przedmiot został już wymieniony lub naprawiony przez sprzedającego.

6.2 Konsument może, zamiast oferowanego przez sprzedającego usunięcia wady, zażądać wymiany na przedmiot wolny od wad lub zamiast wymiany zażądać usunięcia wady, chyba że przedmiot umowny nie jest dostępny w sposób wybrany przez kupującego lub powoduje nieproporcjonalnie wysokie koszty dla sprzedającego w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez sprzedającego. Oceniając nieproporcjonalność kosztów, należy wziąć pod uwagę wartość przedmiotu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, jak również niedogodność, na którą kupujący byłby narażony w związku z innym sposobem usatysfakcjonowania.

7 - Gwarancja satysfakcji

W ramach gwarancji satysfakcji kupujący może wybrać inny produkt SuperVista Poland sp. z o. o. zamiast okularów progresywnych,  np. dwie pary okularów jednoogniskowych (jedna dla widzenia blisko- i druga dla widzenia dalekowzrocznego) lub inny produkt progresywny. W takim przypadku SuperVista Poland sp. z o. o. ma prawo obciążyć kupującego różnicą w cenie; obniżenie ceny z tytułu tego rozwiązania zastępczego jest wykluczone.

8 - Zastrzeżenie własności

8.1 Do czasu zapłaty ceny zakupu w pełnej wysokości zakupiony towar / zamówione okulary pozostają własnością SuperVista Poland sp. z o. o., nawet jeśli zostały już przekazane kupującemu lub zamawiającemu, a ten już ich używał — również jako niezbędnego środka leczniczego.

8.2 Jeżeli kupujący jest przedsiębiorcą, towar pozostaje własnością sprzedającego do czasu pełnej zapłaty wszystkich roszczeń wynikających z umowy kupna-sprzedaży wraz z roszczeniami dodatkowymi (np. koszty upomnienia itp.). Własność sprzedawcy W przypadku odsprzedaży towaru przez kupującego przed dokonaniem pełnej zapłaty kupujący niniejszym przenosi na sprzedającego wszelkie roszczenia wobec osób trzecich lub odbiorców w wysokości udziału w cenie zakupu towaru sprzedającego.

9 - Prawo do odstąpienia od umowy

Mogą Państwo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyn. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy poinformować nas o tej decyzji w formie jednoznacznego oświadczenia (np. listem wysłanym pocztą, faksem, e-mailem). W przypadku odesłania nam dostarczonego towaru(-ów) w terminie odstąpienia od umowy bez dalszych informacji, przesyłkę zwrotną potraktujemy jako odstąpienie od umowy. Jeśli nie życzą sobie Państwo odstąpienia od umowy, ale chcą Państwo dochodzić roszczeń gwarancyjnych lub skorzystać z prawa do zwrotu, prosimy o wyraźne poinformowanie nas o tym przy przesyłce zwrotnej. Termin rozpoczyna się od następnego dnia po otrzymaniu niniejszego pouczenia w formie pisemnej, ale nie przed otrzymaniem towaru przez odbiorcę,

a) w którym w posiadanie towarów weszli Państwo lub wyznaczona przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem;

b) (w przypadku umowy obejmującej kilka towarów zamówionych przez konsumenta w ramach jednego zamówienia i dostarczonych oddzielnie): w którym Państwo lub wyznaczona przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniego towaru;

c) (w przypadku umowy na dostawę towaru w kilku przesyłkach częściowych lub elementach): w którym Państwo lub wyznaczona przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniej przesyłki częściowej lub elementu;

d) (w przypadku umowy o regularną dostawę towarów przez określony czas): gdy Państwo lub wyznaczona przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie pierwszego towaru. Do zabezpieczenia terminu odstąpienia od umowy wystarczy terminowe wysłanie odstąpienia.

Odstąpienie od umowy należy kierować na adres:

SuperVista Poland sp. z o. o.
ul. Dubois 23
78-100 Kołobrzeg, Polska
E-mail: widerruf@brillen.de

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy świadczenia otrzymane przez obie strony podlegają zwrotowi. Zwrócimy Państwu wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Państwa, w tym koszty dostawy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Państwa metody dostawy innej niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie i nie później niż w ciągu czternastu dni od daty otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możemy odmówić zwrotu płatności do czasu, gdy otrzymamy towary z powrotem lub do czasu, gdy będą Państwo mogli udowodnić odesłanie towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Jeśli nie są Państwo w stanie zwrócić lub oddać otrzymanego świadczenia lub mogą to Państwo zrobić tylko w części lub tylko w stanie pogorszonym, ponoszą Państwo odpowiedzialność za jakąkolwiek utratę wartości towarów tylko wówczas, jeśli taka utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami w sposób, który nie jest konieczny do sprawdzenia ich stanu, właściwości i funkcjonalności. „Sprawdzenie właściwości i funkcjonalności" oznacza testowanie i wypróbowywanie danego towaru, tak jak jest to możliwe i zwyczajowe na przykład w zwykłym sklepie. Przedmioty, które mogą być wysłane, należy odesłać na nasze ryzyko. Do zwrotu płatności wykorzystamy ten sam środek płatniczy, który został użyty przez Państwa w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tego zwrotu płatności.

 Są Państwo zobowiązani do odesłania nam towaru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym powiadomili nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten uważa się za zachowany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem terminu czternastu dni. Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty wysyłki zwrotnej towarów. 

Jeżeli ze względu na właściwości towary nie mogą z reguły zostać odesłane pocztą, koszty przesyłki zwrotnej opierają się na cenniku przewoźnika świadczącego usługę transportową.

Wskazówki specjalne:

wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie istnieje zgodnie z art. 38 pkt. 3, 5, 6 oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) w odniesieniu do następujących (np.) umów:

1)   umowy na dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i do produkcji których zasadnicze znaczenie ma indywidualny wybór lub przeznaczenie dokonane przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta;

2)   umowy na dostawę towarów, które po otwarciu nie nadają się do zwrotu ze względów zdrowotnych lub higienicznych, lub których ponowne wprowadzenie do obrotu byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione z powodu utraty właściwości;

3)   umowy na dostawę towarów, które ze względu na swoje właściwości są nierozerwalnie związane z innymi towarami.

 Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zatem zastosowania do okularów, których soczewki zostały wykonane według specyfikacji klienta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb kupującego. Umowna gwarancja satysfakcji SuperVista Poland sp. z o. o. pozostaje nienaruszona.

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy.

10 - Przepisy końcowe

10.1 Miejscem realizacji wszystkich transakcji jest siedziba SuperVista Poland sp. z o. o. w Kołobrzegu. Językiem umowy, zamówień i transakcji biznesowych jest język polski.

10.2 Umowy z konsumentami podlegają prawu polskiemu. W innych przypadkach obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów .

10.3 W przypadku skarg konsumentów sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby naszej firmy. Właściwość miejscową posiada także sąd, w którego okręgu konsument ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w chwili wytoczenia powództwa.

10.4 Jeżeli kupujący jest kupcem lub należy do osób wymienionych w § 38 niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego (niem. Zivilprozessordnung), Schönefeld jest sądem właściwym dla obu stron w przypadku sporów wynikających z umowy i związanych z nią stosunków prawnych, a według wyboru sprzedającego również siedziba kupującego.

SuperVista Poland sp. z o. o. — ul. Dubois 28— 78-100 Kołobrzeg, Polska

Informativa Privacy occhiali24.it